Transfer Fiyatlandırması Nedir? Tevsik, Beyan, Saklama

Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Tevsik, Özel Form İle Beyan ve Özel Tevsik Raporu

1) Tevsik ve Saklama Zorunluluğu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre; emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait tüm kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Bu hesaplama ve belgeler, aynı zamanda, İlişkili kişilerle yapılan işlemlere uygulanan fiyat veya bedellerin tespit yöntemi ve makul seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli bilgi ve belgelerdir.
Transfer Fiyatlandırması kapsamında tevsik zorunluluğu olan işlemlere ile saklama zorunluluğu olan belgelere ve bunlarla ilgili konu başlıklarına aşağıda yer verilmektedir. Mükelleflere, ilgisine göre, aşağıdaki hususları içeren bir Transfer Fiyatlandırması dosyası oluşturup, saklamalarını öneririz:

• İlişkili kişilerin tespit edilmesi ile ilgili belgeler,

• İlişkili kişilerle yapılan işlemleri, mal veya hizmet alımı veya satımı, borç alıp verme, kiralama ve kiraya verme, ücret, gider paylaşımı, hisse alım satımı, varlık bazında alım-satım gibi işlemlerin (talep, sipariş, mektup, sözleşme, EFT vb ile) tevsik edilmesi,

• İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan transfer fiyatının hesaplanması ve hesaplama yönteminin gerekçeleri,

• İlişkili olmayan kişilerle yapılan benzer işlemlerde uygulanan bedellerin tespit ve tevsik edilmesi,

• İlişkili kişilerle ve ilişkili olmayan kişilerle yapılan benzer/karşılaştırılabilir işlemlerde uygulanan fiyat veya bedellerin mukayese edilmesi, varsa farkların tespit ve tevsik edilmesi,

• Mukayese sonucunda varsa bulunan farkların emsallere uygunluk, fonksiyon analizi, risk faktörü vb çerçevesinde analiz edilmesi, iç ve dış emsallere uygunluk araştırması yapılması ve makul izahların yapılması,

• Varsa, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin düzeltilmesinin tevsik edilmesi,

• Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki ilişkilere ilişkin belge ve bilgiler

• Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm belge ve bilgiler,

• İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,

• İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,

• Yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,

• Yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri (damga vergisi ödenmiş olarak)

• İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,

• İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,

• İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,

• Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,

• Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

• Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,

• Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

• Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.
Yukarıdaki bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

2) Yıllık Beyannamenin Ekinde Özel Form Doldurulması

Mükelleflerin ilişkili kişilerle yıl içinde yaptıkları tüm mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerini göstermek üzere; “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
Söz konusu form üç ana bölümden oluşmaktadır:
-Transfer Fiyatlandırması
-Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
-Örtülü Sermayeye İlişkin İşlemler
Formda yer alan işlemlerin bir veya bir kaçının bulunması halinde sadece mevcut bulunan işleme ilişkin kısım doldurulur. Sözkonusu işlemlerin hiç birinin bulunmaması halinde ise, form doldurulmaz.

3) Yıllık Transfer Fiyatlandırması Tevsik Raporu

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Mükellefler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamının, 2007 yılı ve izleyen yıllar içindeki ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU” hazırlamaları ve istenmesi halinde, Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

b) Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda kayıtlı mükellefler dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı ve izleyen yıllar içindeki ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU” hazırlamaları ve istenmesi halinde, Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
Öte yandan, yukarıda belirtilen Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere düzenlenecek raporda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda Mali İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunluluktur.
Gelir vergisi mükelleflerinin rapor yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit